ه ش

أقسام المكتبة. لماعلا في تاداش تقا 10 بركأا س ما هومش س ؤرت لولا خ كلذ ءاج دقع يذلاو ءارزولا س لجلم اعامتجاً عممج في ءارزولا س لمج ىنبم في 1 – نحوه تشخیص یک منطقه آلوده ش م ه ( اعلام خطر ) : هر فرد باید قادر باشد اعلام خطرهای گوناگون سمعی و بصری ش م ه را تشخیص بدهد تا بتواند ضمن انجام اعمال حفاظتی به مأموریت خود ادامه دهد

2023-01-28
    مسابقة ق
  1. ا
  2. It is preceded by ر ‎ ( r ) and followed by ت ‎ ( t )
  3. ش‌م‌ه