دا ز ز ن د ا زال

دز ا يزم هز لا دو ز يارب اه ن دآ ز زام ،دز وزما ي ب نا درام و ردش پ ف ثرخش ثدب ز ب ،رخلأا بؾا ءبضأ د دؾا سؽ ؾف . ˝ ˛ر رد ˝د ز ! ˆˇ ا˙# ن اد $ ا زا %، ا ˛د ح ! ت ˘ˇه ˆ ˙ د ا ن اد ه

2023-02-02
    م زاج س و داوي
  1. ˚-ن ز % س و ن رو$ % اد ا : lر د d لوا گر-1
  2. د
  3. د و # و 3 wh o! ،f4˝w6 sh3
  4. ض‎ — زاد
  5. 4 بآ فا
  6. ق m˘ا
  7. 7* ، ه % %;